×

Vyber jiný jazyk:

Co je 48HFP Brno? Harmonogram Informace pro Filmaře Press Kontakty

Smluvní Podmínky

Následující pravidla platí pro všechny zúčastněné skupiny/produkční týmy.

Organizátoři soutěže 48 Hour Film Project mohou tato pravidla před začátkem Oficiální 48hodinové lhůty kdykoliv doplnit nebo pozměnit.

Jste nováčci v 48?

A. Časy

Soutěže 48 Hour Film Project (48HFP) se konají ve městech po celém světě o různých víkendech po celý rok.

Soutěž 48 Hour Film Project bude probíhat od pátku 19.00 místního času do následující neděle 19.00 místního času. Toto je Oficiální časová lhůta. (Soutěžní dny se mohou v některých zemích lišit).

Zúčastněná skupina či tým musí své filmové dílo/video dokončit včas, aby je doručili do místa určení, do neděle 19.30.

Oficiální součástí soutěže budou pouze díla, která dodrží tento termín. Všechny filmy přijaté v neděli (včas i později ten den), budou promítány.

B. Tvůrčí proces

Veškerá tvůrčí činnost musí probíhat během Oficiální časové lhůty. Jakákoli tvůrčí činnost, týkající se 48 HFP mimo soutěžní víkend, je zakázána. Tvůrčí činnost zahrnuje, ale neomezuje se pouze na:

 • Psaní scénáře
 • Zkoušky
 • Návrh kostýmu/scény
 • Natáčení
 • Střih
 • Zvukový design
 • Rendering
 • Záznam na pásku nebo jiné médium

C. Přípravy

Před Oficiální časovou lhůtou smí být zahájeny pouze tyto činnosti:

 • Organizace filmového štábu
 • Organizace hereckého obsazení
 • Zabezpečení vybavení
 • Průzkum/Zajištění lokací

(Viz také Pravidlo D a Pravidlo J.)

D. Omezení použitých záběrů

Veškeré záznamy musí být natočeny během Oficiální časové lhůty pro trvání projektu.

Nelze použít žádné záběry natočené či vytvořené v jinou dobu.

Animace a speciální efekty jsou povoleny, musí však být vytvořeny během Oficiální časové lhůty projektu. (Pozn.: Záběry z databanky jsou přípustné jako součást speciálního efektu nebo na obrazovce v pozadí, např. v televizi, pokud tým má práva k použití záběrů z databanky a tyto záběry jsou použity v rámci či na pozadí záběrů natočených během Oficiální časové lhůty. Povolené záběry z databanky zahrnují kulky, výstřely, exploze, klíčované pozadí, apod. Věškeré záběry z databanky zobrazující herce nebo jakékoli jiné účinkující před kamerou nejsou přípustné.)

Statické snímky jsou povoleny za předpokladu, že k nim má tým práva. Fotografie nemusí být pořízeny během Oficiální časové lhůty, ovšem fotografie vytvořené mimo Oficiální časovou lhůtu nelze použít v sekvenci pro vytvoření iluze pohybu.

E. “Kickoff” (Oficiální zahájení)

Každá zúčastněná skupina musí mít zástupce na Oficiálním zahájeníi soutěže 48 Hour Film Project.

 • Na této akci musí každá skupina předložit vyplněnou “Dohodu s Team Leaderem” podepsanou vedoucím týmu. Bez předložení této smlouvy se tým nemůže zúčastnit.
 • Každá skupina si zvolí svůj filmový žánr v náhodném losování.

F. Požadované prvky

Každé zúčastněné skupině budou přiřazeny prvky, které se musí objevit ve filmu, například žánr, postava, rekvizita a/nebo věta.

 • Požadovaná postava musí být vidět na obraze. Ze záběru/zvuku/kontextu musí vyplývat kdo je onou postavou.
 • Zadaná rekvizita musí být na obraze jasně viditelná.
 • Požadovaná věta musí být použita doslovně. Může být vyslovena, zazpívána nebo napsána. Může být v jakémkoli jazyce, ale pokud není jasné, že jde o požadovanou větu, je nutný překlad.
 • Aby se film soutěžního týmu kvalifikoval jako Oficiální 48hodinový film, musí být ve zvoleném žánru a musí obsahovat všechny požadované prvky v oficiální lhůtě a před závěrečnými titulky.

G. Dobrovolná účast

Všichni herci a štáb musí být dobrovolníci.

H. Zajištění bezpečnosti zvířat

Bezpečnost zvířat, stejně jako celého štábu je základní součást 48 HFP filmové tvorby. Filmy, které vedou ke smrti nebo zranění zvířete budou diskvalifikovány.

I. Kamery

Lze použít jakýkoli typ videokamery či filmové kamery, pro natočení záběrů. Není omezen počet užitého vybavení.

J. Požadavky pro 1. ročník 48 HFP

Pouze pro města, kde se soutěž koná poprvé: Každý film musí obsahovat orientační bod (budovu, památku apod.) nebo identifikační charakteristiku (např. autobus, městský úřad) soutěžního města. (Pozn.: Orientační bod nebo charakteristika musí existovat v rámci hranic města). Toto pravidlo se týká pouze měst, která soutěž 48HFP navštíví poprvé.

K. Hudební práva

Zúčastněným skupinám se doporučuje, aby při skládání a nahrávání hudby pro film spolupracovaly s místními skladateli a/nebo hudebníky. Je přípustné, aby zúčastněná skupina použila předem nahranou hudbu, musí však k veškeré hudbě použité ve filmu vlastnit práva a k veškeré použité hudby musí předložit nahrávky. Stejně jako v případě hudby jsou povoleny i předem nahrané zvukové efekty, musíte však vlastnit práva k jejich použití.

Pozn.: Parodie skladeb (tj. využití identifikovatelných již existujících skladeb s novým nebo pozměněným textem či hudbou) do filmu nelze zahrnout bez podepsaného svolení držitele práv k dané skladbě. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda parodie skladby pravděpodobně představuje užití typu „fair use“ podle amerického nebo mezinárodního autorského práva.

L. Omezení délky filmu

Dokončený film musí trvat nejméně 4 minuty a nejvýše 7 minut. V čase nejsou zahrnuty závěrečné titulky a počáteční a/nebo konečný soutěžní 48 HFP Slate. Délka samotného příběhu nesmí být delší než 7 minut. (Viz Pravidlo M).

M. Titulky

Požadovaná úvodní sekvence

Dokončený film by měl začínat tímto úvodem:

 • 5 sekund černého plátna
 • Úvodní titulek s: názvem týmu, názvem filmu, žánrem, městem a datem
 • 48 HFP Animovaný Slate NEBO úvodní titulek s textem: Tento film byl natočen pro soutěž 48 Hour Film Project 2017. www.48hourfilm.com
 • 2 sekundy černého plátna

Následuje Váš film.

Úvodní titulky

Po požadované úvodní sekvenci se nedoporučuje užívat úvodní titulky. Pokud se přesto rozhodnete pro jejich použití, jsou považovány za součást filmu, proto se započítávají do sedmiminutového maxima. Má-li váš film jiné úvodní titulky než jen název filmu (např. jména režisérů, herců apod.), musíte navíc uvést jednu z následujících informací:

 • text [název vašeho týmu] uvádí a ihned poté slova 48 Hour Film Project nebo
 • text 48 Hour Film Project ihned za názvem filmu

Pozn. Text 48 Hour Film Project může být uveden celý malým písmem (tj. 48 hour film project).

Závěrečné titulky

Titulky na konci každého filmu jsou omezeny na nejvýše 60 sekund. Těchto 60 sekund je považováno za dodatek k délce filmu, jak je uvedeno v Pravidle L. (To znamená, že film může být dlouhý 7 minut a může obsahovat dalších 60 sekund závěrečných titulků, celkově tedy může trvat 8 minut.)

Závěrečné titulky musí obsahovat slova: Tento film byl natočen pro soutěž 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com

Slaty a titulky po skončení soutěže

Pro jakékoliv další promítání si všechny snímky musí ponechat titulek před filmem: Tento film byl natočen pro soutěž 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com.

N. Požadované formáty medií

Pokud váš film neodpovídá požadavkům na formát a médium uvedeným níže, může být diskvalifikován. Pokud váš film nelze zobrazit na 48HFP Brno zařízení, může být diskvalifikován.

Váš film musí být předložen v jednom z následujících formátů:

 • Preferovaný: H.264 zakódován v .mp4 (doporučeno Video 10-20 Mbps, Audio AAC 320 kbps)
 • Alternativní: self-contained Quicktime (MOV

Na jednom z následujících médií:

 • Preferfované: Flash USB
 • Alternativní: Na disku DVD (pouze datové DVD, přehratelné DVD nepřijímáme)

O. Poznámky k odevzdání:

 • Doporučujeme, aby každý tým předložil dvě kopie konečného filmu.
 • Doporučujeme, aby úroveň hluku byla v celém filmu relativně rovnoměrná. (Má-li váš film nerovnoměrný zvuk nebo zvuk, který kulminuje, může být upraven tak, abychom chránili přehrávací zařízení.)
 • Specifikace projekce jsou u každého kina jiné a nejsou pod kontrolou 48HFP. Pokud je váš film velmi tmavý, jeho sledování v kině může být obtížné.
 • Promítat se budou všechny filmy obdržené večer v den odevzdání (včas i později ten den) za předpokladu, že splňují Pravidlo R.

P. Produkční dokumenty

Každý tým musí zajistit postoupení práv herců, štábu, hudby a míst natáčení (a všechny další příslušné smlouvy), jež musí být odevzdány organizátorům projektu spolu s dokončeným filmem či videem. (Formuláře lze najít na webových stránkách soutěže 48 Hour Film Project.) Film či video budou promítány, až organizátoři soutěže 48 Hour Film Project obdrží veškeré podepsané smlouvy.

Q. Potvrzení o způsobilosti

Účastník musí spolu s dokončeným příspěvkem předložit potvrzení o způsobilosti, které potvrzuje dodržení všech oficiálních pravidel.

R. Způsobilost

Pro účast v projektu je nutné, aby příspěvek byl původní prací účastníka, neporušoval práva třetích stran, byl vhodný ke zveřejnění (tzn., že nesmí být obscénní ani neslušný), neobsahoval obscénní ani pornografický materiál, neobsahoval hanlivé výroky o jakékoli osobě, společnosti, organizaci či subjektu, nenarušoval soukromí či jiná práva jakékoli osoby, společnosti nebo subjektu, nijak neporušoval platné zákony a předpisy a neobsahoval žádné prvky chráněné autorským právem (kromě těch, které vlastní účastník a/nebo 48HFP).

Příspěvky obsahující zakázaný nebo nevhodný obsah, které 48HFP podle vlastního uvážení určí jako nevhodný, budou vyloučeny. 48HFP si vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí o způsobilosti příspěvků. 48HFP si rovněž vyhrazuje právo odmítnout film promítat nebo při promítání pronést prohlášení týkající se obsahu filmu.

S. Zákaz předpremiérové distribuce

Účastník svůj film nesmí před oficiální premiérou 48 HFP Brno nijak distribuovat. To se týká i nahrávání filmu na jakékoli webové stránky. Účastníku se doporučuje, aby místo toho natočil a distribuoval upoutávku na svůj film (trailer). Tato upoutávka by neměla být delší než 48 sekund.

T. Oficiální uznání snímku

Pro získání certifikátu Oficiální 48hodinový film musí filmová/video produkce každé zúčastněné skupiny dodržet všechna zde uvedená pravidla. Organizátoři soutěže 48 Hour Film Project si vyhrazují právo promítat pouze filmy označené jako Oficiální 48hodinové filmy.

U. Vrácení materiálu

Žádné příspěvky (média ani dokumenty) nebudou vráceny.

V. Diskvalifikace

48HFP a zúčastněné strany projektu mohou dle vlastního uvážení diskvalifikovat odevzdané snímky považované za nevhodné nebo jinak nevyhovující.

W. Oficiální městský vítěz

Všechny „oficiální 48hodinové filmy“ mohou soutěžit o titul Nejlepší film 48 HFP města Brna.

X. Nejlepší film 48 HFP 2017

Všechny Nejlepší filmy města mohou soutěžit o titul Nejlepší film roku 2017. Vítěze určí porota složená z nezávislých porotců.

Pořadatelé: